Wymagania

Obecnie osoba ubiegająca się o prawo jazdy każdej kategorii, pierwsze kroki musi skierować do wydziału komunikacji dla miejsca stałego zameldowania i tam po złożeniu dokumentów, które wymienione są poniżej, założyć tzw. (PKK) Profil Kandydata na Kierowcę (wydawane od ręki lub czas oczekiwania może wynieść max 2 dni robocze). Z tym dokumentem należy zgłosić się do ośrodka szkolenia kierowców, który za pomocą systemu teleinformatycznego połączonego z wydziałem komunikacji ,,ściąga” dane kandydata do swojej ewidencji, co jest podstawą do rozpoczęcia szkolenia.

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)

jest to elektroniczny dokument, generowany w systemie „Kierowca”, zawierający dane i informacje identyfikujące i opisujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami (prawo jazdy, pozwolenie do kierowania tramwajem). Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu.

Uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) daje możliwość szkolenia i zdawania egzaminu na terenie całego kraju.

Poniżej dokumenty jakie są wymagane przy wizycie w wydziale komunikacji

 • Wypełniony formularz (druk) WNIOSEK oraz:
 • dowód tożsamości,
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.4)); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego
  do badań kierowców,
 • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna,  jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, B1 )
 • kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),
 • kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz z tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym),
 • kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca.

Po złożeniu w/w. dokumentów w Oddziale Praw Jazdy Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta (gminy) dla miejsca stałego zameldowania, zostaje wygenerowany i przekazany wnioskodawcy indywidualny nr PKK niezbędny do rozpoczęcia kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców.

Profil Kandydata na Kierowcę można uzyskać w wydziale komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Mieszkańcy Kielc udają się w tym celu do Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, pokój nr 26.

Mieszkańcy powiatu kieleckiego po PKK muszą udać się do Starostwa Powiatowego przy ul. Wrzosowa 44. /Starostwo w ciągu 2 dni roboczych od złożenia dokumentów przydzieli indywidualny Profil Kandydata na Kierowcę.

Podstawa prawna
Ustawa o kierujących pojazdami (Dz.U. z 201 Nr 30 poz 151 z późn.zm),

 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, PKK wydaje się w przypadku:
 • ubiegania się po raz pierwszy o uprawnienie,
 • rozszerzenia uprawnień,
 • wymiany prawa jazdy z zagranicy (z wymaganym egzaminem teoretycznym),
 • sprawdzenia kwalifikacji (po dostarczeniu orzeczenia lekarskiego i/lub psychologicznego):
 • przywrócenia uprawnień cofniętych powyżej 1 roku,
 • przywrócenia uprawnień cofniętych w związku z utratą kwalifikacji,
 • zwrotu prawa jazdy zatrzymanego co najmniej od 1 roku,
 • posiadającego uprawnienia do jazdy pojazdami z automatyczną skrzynią biegów ubiegającego się o uprawnienia bez ograniczeń,
 • w przypadku ubiegania się ponownie o uprawnienia po rocznej przerwie (dokumenty przesłane przez WORD po niezdanym egzaminie

Uwaga! możliwe jest zlecenie wyrobienia profilu PKK przez upoważnioną osobę:

 • w pierwszej linii pokrewieństwa bez opłat
 • niespokrewnieni opłata 17 zł

Badania lekarskie

BADANIA ODBYWAJĄ SIĘ W SIEDZIBIE SZKOŁY JAZDY W KAŻDĄ ŚRODĘ

Konieczne jest ustalenia konkretnej godziny badania pod nr tel 604-077-357

UWAGA: osoby chorujące na cukrzycę (każdego typu) lub padaczkę na badania u lekarza uprawnionego do badań kierowców należy mieć przy sobie kartę konsultacyjną diabetologiczną lub neurologiczną od lekarza specjalisty prowadzącego leczenie /zgodnie z Dziennikiem Ustaw poz.1659/

/można zadzwonić do Pani dr i umówić się na inny dogodny termin/

Lek.med. Anna Stawecka-Pawełczyk – Kielce, ul.Karczówkowska 45 gab 215 /ZDROWIE/ tel. 722 242 077 lub 508-151-048 możliwość płatności za badanie w formie bezgotówkowej, przez terminal płatniczy

Lek. med. Elżbieta Stawecka – Kielce,ul. Romualda 3 tel. 505 743 121

PRZYKŁADOWY WYKAZ INNYCH PLACÓWEK I LEKARZY ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW:

 • Lek.med.  Anna Stawecka-Pawełczyk-Kielce, ul.Karczówkowska 45 gab. 215 /Zdrowie/
  tel. 722 242 077 lub 508 151 048
 • Lek. med. Elżbieta Stawecka-Kielce,ul. Romualda 3  tel. 505 743 121
 • PRYWATNY GABINET LEKARSKI dr n. med. Tadeusz Dudek Kielce, ul. Sandomierska tel: 601-520-353
 • NZOZ PARTNER Kielce, ul. Lecha 14a I piętro, pokój 25 dr Regina Dzienniak-Gajos tel. 604-801-987
 • NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Kielce, ul. Olszewskiego 2 tel. 41/335-88-13
 • NZOZ MEDICUS Kielce, os. Na Stoku 63A dr Marek Strączyński tel. 602-232-875
 • CENTRUM MEDYCZNE OMEGA Kielce, ul. Jagiellońska 70  tel. 41/366-31-21
 • CENTRUM MEDYCZNE ZDROWIE Kielce, ul. Warszawska 34 tel. 41/344-85-15
 • Poradnia Medycyny Pracy POLMOMED Kielce, ul. Zagnańska 27 tel. 41/363-15-09
 • Przychodnia DOMEDIC Kielce, ul. Paska 6 tel. 41/362-91-06
 • Przychodnia PATRON Kielce, ul. Kopernika 3 tel. 41/344-50-27
 • Pracownia Badań Psychologicznych wykonująca również badania kierowców mgr Katarzyna Dalka Kielce, ul. Jagiellońska 76b/lok 110 /Ipietro (Przychodnia Iskra) tel. 500-724-380
© 2021 eLMichta - Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja strony: interkielce.pl